Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan arvonnousuverossa on puutteita

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä arvonnousuveroksi. Arvonnousuveroa koskeva esitysluonnos on tiivis kokonaisuus, mutta ehdotettujen keinojen oikeasuhtaisuutta esityksen tavoitteisiin nähden ei kuvata riittävästi.

Lausunnon mukaan esitysluonnoksesta jää epäselväksi, saavutettaisiinko tavoitteet tehokkaammin vaihtoehtoisin keinoin. Sääntelyllä ratkaistavan ongelman merkitystä, vaikutuksia verovelvollisille ja yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa tulee kuvata tarkemmin.

Lue myös: Kotoutumislaki uudistuu – tavoitteena nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksen perusteella ei saa käsitystä sääntelyllä ratkottavan ongelman merkittävyydestä. Myöskään vaihtoehtoisia keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ei ole pohdittu riittävästi.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lausunnon perusteella hallitus tekee tarvittavat muutokset esitykseen, minkä jälkeen asiaa käsitellään lisää parlamentaarisesti.

Lähde: Valtioneuvoston tiedote

Päätoimittaja